تبلیغات
علـــــــــمی و رزمـــــــــــــی - سیارات منظومه ی شمسی

1-عطارد(تیر)Mercury

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/e/e3/mercury2bbb.gif

 قطر به كیلومتر  4878
 چگالی  4/5
 مدت زمان گردش به دور خود  59روز
  مدت زمان گردش به دور خورشید  88روز
 اتمسفر  ندارد
 حالت  جامد

عكسی دیگر

 


 

2-زهرهVENUS

http://www.tivas.org.uk/solsys/images/venus.jpg

 قطر به كیلومتر  12104
 چگالی  2/5
 مدت زمان گردش به دور خود  243روز
  مدت زمان گردش به دور خورشید  225روز
 اتمسفر  رقیق
 حالت  جامد

 

عكسی دیگر

 


3-زمینEARTH

http://photography.nationalgeographic.com/staticfiles/NGS/Shared/StaticFiles/Photography/Images/Content/full-earth-photo-EL19960015-ga.jpg

 قطر به كیلومتر  12756
 چگالی  5/5
 مدت زمان گردش به دور خود  24ساعت
  مدت زمان گردش به دور خورشید  365روز
 اتمسفر  رقیق
 حالت  جامد

 

 

عكسی دیگر

 


4-مریخMARS

http://www.daviddarling.info/images/Mars_large.jpg

 قطر به كیلومتر  6794
 چگالی 9/3
 مدت زمان گردش به دور خود  5/24ساعت
  مدت زمان گردش به دور خورشید  687روز
 اتمسفر  رقیق
 حالت  جامد

 

 

عكسی دیگر

 

 


5-مشتریJUPITER

http://www.mallorcaweb.net/masm/Planetas/Jupiter.jpg

 قطر به كیلومتر  143884
 چگالی 3/1
 مدت زمان گردش به دور خود حدود10ساعت
  مدت زمان گردش به دور خورشید 12سال
 اتمسفر غلیظ
 حالت  مایع وگاز

 

 

عكسی دیگر


6-زحلSATURN

http://www.fpsoftlab.com/images/screenshots/saturn-400x300.jpg

 قطر به كیلومتر  120536
 چگالی 7/0
 مدت زمان گردش به دور خود حدود10ساعت
  مدت زمان گردش به دور خورشید تقریباً30سال
 اتمسفر غلیظ
 حالت  مایع وگاز

 

عكسی دیگر

 

 


7-اورانوسURANUS

http://darkestlearner.files.wordpress.com/2007/03/uranus.jpg

 قطر به كیلومتر  51118
 چگالی 2/1
 مدت زمان گردش به دور خود حدود17ساعت
  مدت زمان گردش به دور خورشید تقریباً84سال
 اتمسفر غلیظ
 حالت  مایع وگاز

 

 

عكسی دیگر


8-نپتون

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/image/neptune_voy2.jpg

 قطر به كیلومتر  50530
 چگالی 7/1
 مدت زمان گردش به دور خود حدود16ساعت
  مدت زمان گردش به دور خورشید تقریباً165سال
 اتمسفر غلیظ
 حالت  مایع وگاز

عكسی دیگر